Villkor & info

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för de tjänster som Secondaire, 559215-4891, (”Secondaire”) tillhandahåller kunder (”Kunden”) som till Secondaire lämnar in artiklar för genomgång, sortering och vidareförsäljning (”Varor”). I samband med att en eller flera Varor lämnas in ingås ett avtal mellan Secondaire och Kunden enligt vad som framgår av dessa Allmänna Villkor.

Uppdrag
Kunden ger vid inlämnandet av Varor Secondaire ett uppdrag att i eget namn men för Kundens räkning sortera och bedöma vilka Varor som kan bli föremål för försäljning, skänka de Varor som Secondaire inte väljer ut till försäljning, iordningställa utvalda Varor för försäljning samt lagra dessa och slutligen sälja de Varor som iordningställts.
Som ersättning för den tjänst som tillhandahålls enligt ovan utgår provision på sålda varor enligt vad som närmare framgår nedan.
Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor gäller Kommissionslagen (2009:865).

Processen
När Kunden lämnar in Varor för första gången skapas ett kundkonto i Secondaires kundregister där Kundens namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter sparas. Kundkontot används därefter vid kommande inlämningar förutsatt att kundkontot är kvar. Secondaire registrerar även relevant information om Kundens lämnade varor. Vid eventuell försäljning registreras försäljningspris och Secondaires provision. På kundkontot redovisas således Kundens innestående medel, dvs försäljningspriset med avdrag för provisionen.
Vid varje inlämning av Varor överlämnar Kunden namn och kontaktuppgifter till Secondaire. Kunden ansvarar för att personuppgifterna är korrekta. Kunden erhåller ett kvitto där namn och inlämningsdatum framgår.
Efter inlämning går Secondaire igenom Varorna och sorterar ut Varor som passar Secondaires sortiment. Övriga varor hämtas upp av Kunden eller skänks till utvald välgörenhetsorganisation.
Bedömningen av om en Vara ska läggas ut till försäljning för Kundens räkning eller inte görs av Secondaire utan avstämning med Kunden. Vidare gäller att Secondaire ensamt sätter priset och den provision som ska utgå till Secondaire.
Efter att sortering är genomförd registreras de Varor som ska försäljas på Kundens kundkonto.
Kunden är införstådd med att vissa Varor lagerhålls under en längre period för att läggas ut till försäljning när Secondaire bedömer att möjligheten för en lyckad försäljning är störst. De Varor som av något skäl inte säljs under försäljningsperioden hämtas av Kunden eller skänks av Secondaire till utvald välgörenhetsorganisation. Secondaire meddelar Kunden om när hämtning av Varor kan ske samt när (datum) de senast kan hämtas ut. Om ej Kund hämtar ut Varor inom kommunicerad tidsfrist har Secondaire rätt att skänka Vara till utvald välgörenhetsorganisation.
Äganderätten för Varorna övergår från Kunden till en köpare vid försäljningstillfället eller från Kunden till en välgörenhetsorganisation då Varan överlämnas från Secondaire till den berörda välgörenhetsorganisationen.

Provision och utbetalning av försäljningslikvid
Secondaires ersättning för de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Allmänna Villkor utgår i form av provision på sålda Varor. Att ersättningen utgår i form av provision innebär att Secondaire inte får någon ersättning för Varor som skänks bort eller av något skäl inte säljs.
Secondaires provision på sålda varor ska täcka kostnaden för personal, lokal, sortering, lagerhållning, behandling och försäljning. Provisionen beräknas som en procentsats multiplicerat med faktiskt erhållen betalning för en Vara. Provisionssats 60 procent till Secondaire, oberoende typ av Vara.
Kunden accepterar att en grundläggande förutsättning för kommissionsavtalet är att de Varor som Kunden lämnar in är hela, rena och i säljbart skick.
Secondaire drar av aktuell provision från försäljningslikviden i samband med försäljningen och redovisar Kundens erhållna andel av försäljningslikviden på Kundens kundkonto. Utbetalning av Kundens andel av försäljningslikvid (dvs faktiskt erhållen betalning med avdrag för Secondaires provision) görs till Kundens bankkonto. Bankonto erhålls i samband med att Kunden erfordrar utbetalning. Det är Kundens ansvar att begära utbetalning. Kundens rätt till sin andel av försäljningslikviden förfaller 24 månader efter försäljningsdatum.

Ångerrätt
Köpare av Varor som Secondaire tillhandahåller erhåller ej ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp. Varorna säljs in befintligt skick.

Skador, stöld eller svinn
I händelse av skador, stöld eller svinn utgår ej ersättning till Kunden om hen inte kan bevisa att det uppkommit genom grov vårdslöshet av personal eller medhjälpare i Secondaire AB.

Kommissionsavtalets upphörande
Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att Kunden lämnar in sina Varor och upphör den dag då Kunden hämtat ut sin kvarvarande andel av erhållen försäljningslikvid och inga av Kundens Varor återstår att sälja.
En Kund har rätt att säga upp kommissionsavtalet till upphörande i förtid och kan då kräva att återfå de Varor som Kunden fortfarande har äganderätt till (dvs Varor som varken sålts eller skänkts).

Övriga frågor
Secondaire hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Ta del av Secondaires personuppgiftspolicy här.
Secondaire gallrar Kundernas personuppgifter regelbundet och inaktiverar kundkonton 12 månader efter den senast avslutade försäljningsperioden. Då raderas även Kundens personuppgifter från Secondaires kundregister.